پذیرش 2 مقاله از دانشجوی دانشگاه پیام نور جهرم در كنفرانس ملی رویكردهای نوین در مهندسی كامپیوتر و بازیابی اطلاعات


2مقاله دانشجوی دانشگاه پیام نور جهرم در كنفرانس ملی رویكردهای نوین در مهندسی كامپیوتر و بازیابی اطلاعات ، با موضوعات نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی و چالشها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات پذیرفته و ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور جهرم ، علی مصلی نژاد از دانشجویان فعال رشته فناوری اطلاعات این دانشگاه می باشد كه فعالیت های زیادی در زمینه فناوری اطلاعات(IT) از جمله نگارش كتاب و مقاله در كارنامه خود دارد.

علی مصلی نژاد در خصوص نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی اظهار داشت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یك فناوری جدید در دهه 90 وارد بازار شد و به سرعت توسعه یافت. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوریها تفاوت اساسی دارد، به این معنی كه تنها در حوزة فعالیت خود تاثیرگذار نیست، بلكه در كل فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی تاثیر بسزائی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره‌وری و كارائی دارد. طی دهة گذشته، توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترة جهانی شتاب قابل توجهی داشته‌است، توسعة فزایندة اقتصاد جهانی نیز به این امر دامن زده‌است. پیشرفتهای فناوری، رقابت بیشتر، و كم كردن محدودیتهای تجاری باعث كاهش قیمت كالاها و خدماتِ فناوری اطلاعات و ارتباطات شده‌است كه این امر به نوبة خود انگیزه‌ای قوی برای جایگزینی سایر اشكال سرمایه و نیروی كار با تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آورده‌‌است.

وی افزود: افزایش تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید، اشتغال و درآمدهای صادرات كمك می‌كند. در حالی كه استفاده از این فناوری بهره‌وری، رقابت‌پذیری و رشد را افزایش می‌دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات این پتانسیل را دارد كه دولتها را كاراتر و مستعدتر برای تسهیم اطلاعات، همچنین شفاف‌تر و پاسخگوتر كند. دولتها برای متصل كردن جوامع روستائی دورافتاده و منزوی به مراكز شهری و همچنین فراهم كردن فرصتهای اقتصادی برای جوامع محروم می‌توانند از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده كنند.

مصلی نژاد درمورد چالشها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات اظهار داشت: مشكل مدیریت اطلاعات هم جنبه فنی دارد و هم جنبه انسانی. دو راه حل وجود دارد: از نظر فنی، ایجاد ابزار های بهتر و استفاده بهتر از آنها و از نظر انسانی، اصلاح مدل های ذهنی و تقویت ظرفیت برای تجزیه تحلیل ها و بازتاب های انتقادی. صلاحیت اصلی برای سواد اطلاعاتی این است كه عادت كنیم تفكر انتقادی داشته باشیم و از ابزار های شبكه ای برای تقویت آن بهره بجوییم.

وی افزود: برخی استراتژی ها برای یافتن مسیر در جاده مه آلود داده ها به این شرح است : در جستجوی اطلاعات همواره یك صافی تعریف شده برای خود داشته باشید كه به وسیله آن بتوانید فقط اطلاعات مورد نظرتان را شناسایی كنید . در انتشار اطلاعات نیز، ببینید آیا تمامی اطلاعاتی كه منتشر می كنید واقعا ضروری است؟ اما در كل، هم در جستجوی اطلاعات و هم در انتشار آن باید در عین باریك بین بودن، دید وسیع هم داشته باشید. و بالاخره اینكه شیوه خاص یادگیری خود را شناسایی كنید و ببینید این شیوه چگونه می تواند شما را به اطلاعات مورد نظرتان هدایت نماید.

Recommended

About Author

6047 Had posted.

Post a comment

All Rights reserved by © 2020 پایگاه خبری مدرن فا.
Powered by Virtual Wave News CMS